Số tham chiếu
Số tiền bảo lãnh
 
Mã xác thực
Lưu ý:
1. Quý Khách nhập đúng và đầy đủ số tham chiếu, số tiền bảo lãnh để có kết quả tìm kiếm chính xác nhất. Trường hợp Bảo lãnh có sửa đổi hoặc đã thanh toán một phần. Quý Khách vui lòng nhập số tiền Bảo lãnh sau sửa đổi/ Số tiền Bảo lãnh còn lại sau khi đã thanh toán.
2. Chương trình chỉ cho phép tra cứu đối với các chứng thư bảo lãnh:
- Được phát hành từ ngày 01/11/2013.
- Dưới hình thức văn bản (không phải điện Swift).
- Đang còn hiệu lực và đã được phát hành tối thiểu 01 ngày trước thời điểm tra cứu